Zazenkais   |   Paris   |   Lyon   |   Marseille   |   Belgium  |  Other places


Zazenkai in Marseille

Schedule

One or two Sunday mornings a month from 9.30 am to 11.30 am.
Please download the schedule here:
Marseille Zazenkai 2016-2017

Location

I’ôkai Shiatsu Marseille 31, rue Saint-Saëns 13001 Marseille

Contact

More information

Dojo Marseille